klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 21 april hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. För första gången genomfördes kommunstyrelsens sammanträde helt digitalt. Politikerna skötte sig utmärkt i detta nya forum. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Kommunstyrelsen
----------

Kommunstyrelsen har tagit några beslut inom området utbildning som rör covid-19. Det har bland annat att göra med vem som kan ta beslut om att stänga eller flytta verksamhet, om det skulle bli aktuellt.
På grund av spridningen av Corona Covid-19 i Sverige har regeringen beslutat att huvudmän (i det här fallet kommunstyrelsen, Norsjö kommun) ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning.

Riksdagen och regeringen har antagit en ny lag och förordning som reglerar verksamheten vid eventuella skolstängningar. Alla regler och beslut utgår från det rådande smittskyddsläget i samband med spridningen av coronaviruset och covid-19. Om en skola helt eller delvis stänger ska skolan huvudsakligen erbjuda undervisning på distans.

Bestämmelserna får tillämpas i fem olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skolverksamhet helt stängd:
• på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten

• efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning

• därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat

• på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten

• för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

---

Tillägg i delegeringsordningen gällande beslut om plats i omsorg för vårdnadshavare som ingår i samhällsviktig verksamhet
Kommunstyrelsen har beslutat att verksamhetschef får godkänna plats i omsorg för barn till vårdnadshavare som ingår i samhällsviktig verksamhet. Detta är OM barnomsorg skulle stänga. Observera att inget sådant beslut är taget.

Det här innebär kommunstyrelsen beslut:
Om regeringen tar beslut att stänga skolverksamhet är det barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet får omsorg. Verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.
Hemkommunen ska erbjuda förskola eller fritidshem även till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.
Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska, utifrån verksamhetsutövarens bedömning, anmäla behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen.

Här kan du läsa mer om samhällsviktig verksamhet.

---

Undervisning vid en annan skolenhet
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att kommunchef/rektor har rätt att besluta tillfällig stängning av skolenhet (enligt §2 punkt 1) samt att vid sådan stängning rätt att besluta om att elever vid en skolenhet kan ges utbildning vid en annan av huvudmannens skolenheter.

Det här innebär kommunstyrelsen beslut:
Under slutet av mars månad och början av april månad har verksamhetsområde utbildning haft stor frånvaro bland personalen, det har handlat om både personal som varit borta för vård av barn men också för egen sjukdom. Bortfallet har varierat dag för dag. Just nu, den 21 april, har vi bra närvaro både bland personal och elever, men vi vet att det kan förändras snabbt.

Vid extrema situationer kan vara nödvändigt att stänga en enhet och förflytta personal och barn/elever till en annan enhet.

Exempel: barn från förskolan Myrstacken kan behöva flytta till förskolan Solsidan under en period.
Viktigt! Det här görs endast om riskanalys gällande smittspridning visar att detta är möjligt. Beslut kan behöva tas med kort varsel, bara timmars framförhållning, för att kunna erbjuda omsorg och utbildning.

---

Undervisningens utformning vid en skolstängning
Kommunstyrelsen har tagit beslut att vid en eventuell stängning beslutad av regering eller huvudman (kommunstyrelsen) övergår eleverna till fjärr- och distansundervisning. Vid en eventuell stängning beslutad av regeringen eller huvudman avräknas fjärr- och distansundervisning mot garanterad undervisningstid enligt nedan.

Det här innebär kommunstyrelsen beslut:
Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till.

Beräkning på garanterad undervisningstid Norsjö kommuns skolor:

Förskoleklass
Förskoleklass som enligt lag ska få 525 timmars undervisning per år har redan uppnått det kravet redan i dag med råge, drygt 600 timmar. Det innebär att de inte kommer att få någon särskild undervisning vid en stängning.

Årskurs 1–4
De kommer att få undervisning i svenska och matematik så att de når upp till garanterad undervisningstid. Undervisningen kommer att ske analogt med uppgifter som skickas hem och som de lämnar tillbaka till skolan, via post i ett för frankerat kuvert eller att de lämnas på skolan i en brevlåda. I engelska kommer de att få en del av tiden. I resterande ämnen kommer tiden att läggas ut under nästa termin. Skoldagar kommer att förlängas under den period som är nödvändig för att de ska få tillbaka det som de har missat. I dagsläget går det inte att göra en bedömning på hur många veckor det kan röra sig om då antalet veckor som skolan eventuellt är stängd påverkar detta.

Avräkning: Undervisning kommer att ske på distans i svenska, matematik och engelska. Den tiden som eleverna lägger ner motsvarar den garanterade undervisningstiden i dessa ämnen –vilket dokumenteras löpande av klasslärare. Vid terminens slut kommer eleverna i åk 1-4 att ha fått all sin garanterade undervisningstid i dessa ämnen.

Årskurs 5–9
I dessa årskurser kommer undervisningen att läggas om till distans och fjärrundervisning. Eleverna kommer att följa sitt schema. Det innebär att de kommer att få all den undervisning de har rätt till.

Avräkning: Eleverna följer schema och det finns rutiner för närvaro, den undervisning som sker på distans och via fjärr avräknas till 100% från den garanterade undervisningstiden. Detta oberoende av när eventuell skolstängning sker.

----------

Här kan du läsa protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2020-04-22 11:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen