klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Coronavirus - covid-19 > Vård och omsorg

Vård och omsorg

Norsjö kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan uppdaterades 30 september klockan 15:30.

Besök på äldreboenden

Från och med den 1 oktober blir det möjligt att besöka våra särskilda boenden Bäckgården, Solbacka och Vinkelbo igen. Vi förstår att det har varit svårt att inte få besöka era närstående och vi ser fram emot att för möjliggöra besök inomhus.

Vi har tillsammans lyckats bra med att skydda de äldre från smitta och för att kunna fortsätta med det kommer vi att ha fortsatt låsta dörrar på boendena, samt att vi har tagit fram riktlinjer för hur vi ska hålla besöken säkra. Tack för att ni följer dessa riktlinjer! Vi behöver alla hjälpas åt för att hindra smittan att komma in på boendet.

Under oktober månad, när besöksförbudet precis har hävts, kan trycket bli väldigt stort på våra boenden om många anhöriga vill komma samtidigt. Därför vill vi vädja till er anhöriga att till en början boka ett fåtal besök under oktober. Vi ber er även att, om möjligt, planera besöken till vardagar.

Läs mer om rutinen här (intern länk)

----------

Information om frisörbesök, fotvård och liknande för boende på äldreboenden

Frågor har kommit till Norsjö kommun om hur besök till frisör, fotvård, tandläkare och liknande hanteras. Norsjö kommun uppmanar boende och anhöriga att endast genomföra besöket om det är nödvändigt. Tandvård är att likställa med hälso- och sjukvård, och ska genomföras om behov finns.

Vårdhygien och Smittskydd om rekommenderar att besök till fotvård, tandläkare och liknande organiseras så att risken för smitta minimeras.

Det görs genom att:

• Fotvårdare eller liknande är frisk när tjänsten utförs. Alltså inte har någon av följande symtom: hosta, feber, huvudvärk, muskelvärk, bortfall av smak- och luktsinne, magbesvär. Vårdtagaren ska givetvis också vara symtomfri.
• Den person som utför tjänsten har tagit del av- och följer basala hygienrutiner.
• Den person som utför tjänsten använder munskydd
• Vårdtagaren har möjlighet att undvika vistelse i väntrum eller hålla 2 meters avstånd till andra kunder i väntrummet.
• Vårdtagaren kan hålla fysiskt avstånd till andra människor på väg till och från besöket samt få hjälp med handhygien.

Här kan du läsa mer och ladda ner informationen (pdf)

----------


Bokad tid inom vården

Om man har ett bokat besök i vården och är frisk ska man gå på sitt besök. Har man däremot hosta eller feber ska man kontakta aktuell mottagning för att ändra sin tid.

Smittspårning

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

----------

Frågor och svar

Har ni några smittade på kommunens äldreboenden? 
Ja, vi har haft två konstaterade fall.

--
 
Vad händer vid misstänkt smitta/när någon är smittad på ett äldreboende? 
När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen av vårdpersonal från Norsjö hälsocentral. Provtagning sker på vardagar.

Det är Region Västerbotten som sköter smittspårningen och kommunikationen kring konstaterade fall i länet.

När någon konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Behandlande läkare bedömer vårdbehov och personen får sitt omvårdnadsbehov i första hand tillgodosett på boendet.  Verksamheten följer de riktlinjer som finns för att vårda personen och för att förhindra smittspridning.

--

Hur informeras anhöriga till konstaterat smittade brukare?
De informeras per telefon. 
 
--
 
Sker provtagning av alla brukare och personal på samma avdelning vid konstaterad smitta?
Nej, provtagning sker på läkarordination och personen måste ha symtom.  Det är Region Västerbotten som sköter smittspårningen och kommunikationen kring konstaterade fall i länet. 

--
 
Varför har inte kommunen gått ut med information om vem är smittad? 
Fall av coronaviruset hanteras av Region Västerbotten. Patientsekretess råder, vi kommer inte att informera allmänt om vilka boenden eller enheter det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera.

När någon har misstänkta symtom eller det blivit konstaterat att personen har Covid-19 hör vi av oss till den personens anhöriga.

Vi informerar också de som bor på enhet där smitta är konstaterad om att de kan ha utsatts för smitta. Om personer som kan ha utsatts för smitta har en kognitiv svikt, så informeras även de anhöriga. 

Om smitta uppstår eller dödsfall sker på äldreboenden rapporteras det till regionens smittskydd som tar med det i sin dagliga rapportering. På https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 anges antalet bekräftade fall, antalet patienter som kräver sjukhusvård den aktuella dagen samt antalet av dessa som vårdas på intensivvårdsavdelning. Samt även antal avlidna. Informationen uppdateras senast klockan 12.00 varje dag.

--

Berättar ni om era anställda har smittats av covid-19? 
Medarbetare som känner sig sjuka, även lindriga symptom, ska stanna hemma och bli hemma två dagar efter att man är symptomfri. Vi som arbetsgivare för ingen statistik över orsak till sjukanmälning. Om en medarbetare testas positivt och vi har vetskap om detta får vi inte bryta mot offentlighets- och sekretesslagen.

En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående. 

--
 
Vad innebär sekretess? 
Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen, genom samtal i offentliga miljöer, via sociala medier, eller på något annat sätt. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter, eller närstående till patienter, omfattas av sekretess. All vård och behandling inom Norsjö kommun omfattas av sekretess. 

Vårdpersonal får inte sprida uppgifter om en vårdtagares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för vårdtagaren eller dennes närstående.
 
Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt.

--

Finns det skyddsutrustning? 
En inventering av skyddsutrustning har genomförts och omfördelningen har skett, för att säkerställa att alla verksamheter inom kommunen har skyddsutrustning.
 
Tillgången till material och skyddsutrustning är viktig. Norsjö kommun har en särskild grupp som arbetar med att köpa in och fördela material till verksamheterna. 

--
 
Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång? 
Tillgången på personal är en utmaning när medarbetare måste vara hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom. Vi arbetar intensivt med att anställa vikarier som kan täcka upp behovet. I Norsjö kommun pågår också en inventering av alla medarbetare med lämplig erfarenhet, allt för att säkra bemanningen i äldreomsorgen.

--

Hur undviker ni att smitta sprids? 
Alla äldreboenden har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Västerbotten. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten. Norsjö kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta. 

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk: 
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång. 

  • Boende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet. 

  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. 
Besöksförbud gäller på alla äldreboenden. Precis som tidigare kan anhöriga göra besök om det finns mycket särskilda behov, men bara efter att ha haft kontakt med boendets chef. 

Det kan vara svårt att inte få hälsa på eller få besök som man är van vid. Vi uppmuntrar alla att hålla kontakten med sina närstående via telefon där det är möjligt.

--

Hur fungerar det med vikarier som går mellan boenden? Hur hanterar ni dem?
Vid introduktion av vikarier får de information och lära sig om att följa bland annat basala hygienrutiner, vad som gäller för arbetskläder till skyddsutrustning. Genom att följa hygienrutinerna så skyddar personalen de personer de ger omvårdnad samt sig själva och på så sätt jobbas det med att förhindra smittspridning. 

--

Hur fungerar det med hemtjänstpersonal som går mellan olika brukare i deras hem? Hur hanterar ni dem?
Vid introduktion av hemtjänstpersonal får de information och de får lära sig om att följa bland annat basala hygienrutiner, vad som gäller för arbetskläder till skyddsutrustning. Genom att följa hygienrutinerna så skyddar personalen de personer de ger omvårdnad samt sig själva och på så sätt jobbas det med att förhindra smittspridning. 

--

Kommer hemtjänstpersonalen att ha skyddsutrustning på sig när de besöker brukare? 
Om brukaren har konstaterad smitta så är svaret ja. Om brukaren inte har konstaterad smitta kommer inte hemtjänstpersonalen att ha skyddsutrustning. Men personalen följer alltid rutiner för hygien för att undvika smittspridning. 

--

Jag har hemtjänst och undrar om personalen som besöker mig ska ha munskydd?
Norsjö kommun bevakar noga kunskapsläget om covid-19 och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och  Vårdhygien ger ut. I dagsläget finns ingen rekommendation om att vårdpersonal ska bära munskydd vid vårdtagarnära arbete, om personen man vårdar är frisk. Är personen sjuk, så följer personalen rutiner för användning av personlig skyddsutrustning.

All personal inom Norsjö kommun ska enligt vår rutin och  Folkhälsomyndigheten rekommendation, stanna hemma om dem är sjuka, även om dem bara känner sig lite sjuk. Personalen är hemma till dess att de är friska och symtomfri i minst två dygn.

Personal som arbetar inom vård och omsorg arbetar enligt basala hygienrutinerna. Genom att arbeta enligt basala hygienrutiner skyddar personalen både de dem hjälper och sig själva.

--
 
Slutar ni ta emot nya personer på äldreboendena nu? 
Vi har ett stort och viktigt ansvar att avlasta sjukvården, till exempel för personer som vårdats på sjukhus för covid-19 och behöver tillfriskna mer innan de återvänder hem. 
 
När det gäller att ta emot nya boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in. Vi försöker minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta.

--

Vad gäller för kommunens trygghetsboenden, Klockarbo och Gästis?
Information om vilka rutiner och riktlinjer som gäller för våra trygghetsboenden, hänvisas till Norsjölägeneheter.

Detta för att Norsjölägenheter är ansvariga för fastigheten och har en anställd, trygghetsvärdinnan, som arbetar på dessa boenden.  Du hittar mer information på http://www.norsjolagenheter.se/ eller genom att ringa kundservice på 0918-14151.

--

Kom ihåg! Folkhälsomyndighetens rekommendationer  att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går, under en tid framöver. Du ska inte träffa dina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt. Den som har symtom ska definitivt inte göra det, enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

-----------
Informationen på denna sida är framtagen av kommunikatör tillsammans med Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
 
Denna sida uppdateras löpande när det finns ny information.


 

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-09-30
Kontaktinformation

Frågor coronavirus


Telefon

0918-140 00

E-postadress


Om du inte får svar på dina fråga rörande coronavirus, covid-19, på webben får du gärna kontakta Norsjö kommun. Skicka e-post till adressen ovan eller ring kommunens växel.
 

Mer information

Krisinformation.se


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (på engelska, in english)


Här finns folkhälsomyndighetens information till skola och förskola (extern länk).

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen