klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 17 mars hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Information om coronavirus, covid-19

Kommunchef Eleonore Hedman berättade om hur kommunen jobbar med att försöka minska smittspridningen i kommunen samt öka beredskapen för smitta.
Här hittar du mer information om hur Norsjö kommun hanterar coronavirus, covid-19.

----------

Årsredovisning för 2019 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö kommun

Norsjö kommun har tagit fram en årsredovisning för 2019. Här kan du läsa den (pdf, öppnas i nytt fönster). 

Kommunstyrelsens beslut: Ärendet ska upp i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att godkänna årsredovisningen.

----------

Återrapport och beslut om tilläggsbudget carport hemtjänst

Byggnaden av carport för hemtjänsten har börjat kosta mer än vad som var budgeterat.

Den ursprungliga beräkningen innehöll inte så pass omfattande markarbeten som enligt projekteringen krävdes. Detta är den enskilt största anledningen till de förhöjda kostnaderna.

Det återstår en del arbete, bland annat att asfaltera framför carporten, el-arbeten och målning av carporten. Kvarstående arbeten beräknas kosta 300 000 kr.

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Säger ja till att kvarvarande arbeten görs och det får kosta 300 000 kr.

----------

Återrapportering –Avsiktsförklaring med Statens Bostadsomvandling (Sbo) angående Norsjövallens skola samt arbetsgruppens utformning

I kommunfullmäktige i december 2018 fick kommunchef i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med SBO (Statens Bostadsomvandling) angående utredning och eventuell ombyggnad av Norsjövallens skola till lägenheter för äldre. Utredningen fick maximalt kosta 400 000 kr.

Arbetsgruppen har genomfört en undersökning bland målgruppen äldre. En övervägande majoritet av de tillfrågade kan inte tänka sig bo i detta boende eller känner någon i sin omgivning som kan det. De kommentarer som inkommit är till klart övervägande del negativa till projektet i form av brist på handel, krav på egen bil, ocentralt läge osv.

Risken är stor att de 14 tilltänkta lägenheterna delvis kommer att förbli tomma och kommunen måsta stå för den blockhyran. Utredningen bör därmed avslutas.

Arbetsgruppen tycker att tänkbara användningsområden för fastigheten bör utredas vidare innan ett eventuellt beslut om rivning tas. Vilka personer som sitter i arbetsgruppen bör justeras så att det passar för framtida uppdrag.

Kommunstyrelsens beslut:
Avsiktsförklaringen med SBO avslutas.

Arbetsgruppens får fortsatt uppdrag att utreda tänkbara användningsområden.

Arbetsgruppens utformning justeras till Elin Andersson och Beatriz Axelsson (KU), Jonas Johansson (NLAB), Magnus Eriksson (S) med Gunnar Broström (V) som ersättare. Centern, liberalerna och kristdemokraterna återkommer om representant. 

----------

Tomtpris för planlagd exploateringsmark

Norsjö kommun har planlagt exploateringsmark i Norsjö tätort och i Bastuträsk. Det finns också mark som skulle fungera att planlägga för industriändamål t ex i anslutning till befintlig exploateringsmark. 

Norsjöbygden ska vara attraktiv för etableringar och för expansion i befintligt näringsliv. Det är då viktigt med beredskap inom den kommunala organisationen för att möta företagens behov snabbt och enkelt. 

Tillväxtavdelningen ser ett ökat intresse för exploateringsmark och fastigheter i Norsjöbygden genom olika förfrågningar. Markområdena Långhultet i Norsjö tätort samt Bastuträsk södra industriområde marknadsförs för närvarande i olika sammanhang. 

Det saknas idag fastställda tomtpriser för exploateringsmark vilket kan fördröja en etablerings- eller expansionsprocess. 

Tillväxtavdelningen har tittat på närliggande kommuners fastställda tomtpriser och där varierar priserna mellan 20 och 45 kr/m² beroende på läge och i vilken utsträckning marken är förberedd och om t ex fiberanslutning ingår. Tillkommande kostnader såsom lantmäterikostnader, V/A, fjärrvärme, el- och fiberanslutning får ofta köparen stå för.

Tillväxtavdelningen föreslår att tomtpriset för den idag planlagda exploateringsmarken fastställs till 20 kr/m². Framtida planlagd exploateringsmark föreslås prissättas på motsvarande sätt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Tomtpris för Norsjö kommuns planlagda exploateringsmark fastställs till 20 kr/m².

Köpare av planlagd exploateringsmark svarar därutöver för lantmäterikostnader samt kostnader för de anslutningar som köparen har behov av eller är ålagd att ha.

Pris för tillkommande exploateringsmark fastställs i samband med att marken planläggs. 

----------

Fotvårdsverksamhet

Kommunen har i 40 års tid haft en medicinsk fotvårdare anställd som utfört fotvårdsbehandlingar för medborgarna och dessutom har medicinska behandlingar sålts till hälsocentralen utifrån de remisser de skrivit. Att bedriva fotvård är ingen tvingande verksamhet för kommunen. 

Under 2019 utfördes 487 behandlingar till personer över 65 år, 71 till personer under 65 år och 119 behandlingar utifrån remisser från sjukvården. Fotvårdaren arbetar idag 50 %. Verksamheten bedrivs på Storgatan 43.

2019 gick verksamheten 145 000 kr i underskott. Tankar finns att flytta verksamheten till Skolgatan 42 men det kommer att behövas en del anpassningar av lokalen där vilket innebär att den totala hyreskostnaden sannolikt inte kommer att bli något lägre. 

Verksamhetens förslag är att fotvården avslutas. 

Kommunstyrelsens beslut:
Fotvårdsverksamheten avslutas från och med 2020-06-30.

Inventarierna som tillhör verksamheten går ut till försäljning enligt kommunens riktlinjer.

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2020-03-02 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

----------

Här finns protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2020-03-17 10:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen