klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 26 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

457047-gavel-on-white.jpg

Tillsättande av kommunchef
Kommunchef Katarzyna Wikström slutade sin anställning 2019-10-31.
Mot denna bakgrund har kommunen arbetat med att hitta en ny efterträdare. Genom rekryteringsföretagets (Ghost Competence AB) och rekryteringsgruppens försorg har två sökande tagits ut för att genomgå en djupintervju, där kommunstyrelsen var representerade av kommunstyrelsens ordförande och oppositionens representant Lars-Åke Holmgren (KD). Även HR-chef och tre fackliga företrädare medverkade. Ytterligare tester och utvärderingar har genomförts av Ghost Competence AB. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna 2019-11-18.

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande en sammanfattande bakgrund över den genomförda rekryteringsprocessen och det förslag som kommit fram är Eleonore Hedman.

Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Eleonore Hedman som kommunchef från 2020-01-08 och 4 år framåt.

-------------
 
Fastställande av ferielön 2020 och längd för feriepraktik
Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i Norsjö en värdefull sysselsättning under några sommarveckor samt för att ungdomarna ska ges tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första kontakt med framtida arbetskraft. Som ett alternativ till feriepraktik har även erbjudits att i stället driva ett sommarföretag.

2019 års feriepraktiklöner var 56 kr/timme inom samtliga kommunala verksamheter och föreningsplatser, 12 kr/timme Ob-ersättning (arbete efter klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton).
Totalt sökte 29 ungdomar feriepraktik (mot 39 ungdomar året innan). Samtliga erbjöds plats men fyra tackade nej; 25 ungdomar genomförde sin feriepraktik.

Längden på feriepraktiken föreslås kortas ner från tre till två veckor för att öppna för fler att söka och tillgängliggöra oförändrat antal platser för en kraftigt minskad budget.

Kommunstyrelsen beslutar
Utvärdering av feriepraktik 2019 godkänns.
2 veckors ferieperioder införs.
Ferielön för 2020 höjs till 60 kr/timme – lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser.
Ingen OB-ersättning utbetalas (dvs. arbete endast dagtid).

----------------

 
Tillsättande av tjänst för biblioteksfilialen i Bastuträsk

Avtalet mellan korpen Bastuträsk och Norsjö kommun gällande korpens övertagande av tjänst som filialbibliotekarie i Bastuträsk upphör att gälla from 2020-04-30. Innehavaren av tjänsten fyller 65 år.

Filialen är idag öppen 8 timmar per vecka fördelat på 4 timmar för skolan och 4 timmar för allmänheten. Kostnaderna för tjänsteköp har över tid legat på 51 000 kr per år och då har även ett lönebidrag utgått till korpen. Nuvarande bibliotekarien önskar att fortsätta arbeta till 67 år.

Vid ett övertagande av bibliotekstjänsten från korpen Bastuträsk blir det en merkostnad för kommunen med 37 200 kronor per år.

Verksamhetens förslag till beslut
- En 20 procentig tjänst på Biblioteksfilialen i Bastuträsk inrättas.
- Tilläggsbudget beviljas med 37 200 kronor.
- 37 200 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres kostnadsställe 5050.

Kommunstyrelsen beslutar
Att säga nej till tilläggsbudget
Frågan hanteras inom befintlig budget.

Ny taxa för fotvård från och med 2020-01-01
Sedan 1980-talet har kommunen bedrivit fotvård för äldre personer från 65 år samt försäljning av tjänst för medicinska behandlingar till Region Västerbotten. Möjlighet har även funnits för övriga personer att boka fotvård.

Avgiften för fotvård har inte höjts sedan 2016.
Avgiften för försäljningen av tjänst för medicinsk fotvårdsbehandling till Region Västerbotten har inte höjts sedan 2015.

Norsjö hälsocentral och Norsjö kommun har nu tecknat ny överenskommelse avseende köp av fotvårdsinsatser.

Därför föreslås att taxan höjs från 580 kronor per behandling till 680 kronor. Den nya taxan ska gälla under tiden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Avgift för fotvård höjs med 100 kr från och med 2020-01-01.
Ny avgift för personer över 65 år och äldre blir 500 kr.
För övriga personer blir avgiften 600 kr per behandling.

----------------

Här hittar du protokollet när det är justerat. 

Publicerad:  2019-12-10 06:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen