klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 12 februari hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Tillfälligt förordnande av biträdande kommunchef

Nuvarande verksamhetschef för verksamhetsområdet omsorg kommer att sluta sin anställning i början av mars 2019. Under 2018 har flera stora åtgärder påbörjats och det är viktig att man fortsätter arbeta med dem under 2019.

De här större processerna ska göras inom verksamhetsområdet omsorg under 2019: Åtgärder enligt SKLs analys, nytt verksamhetssystem, kostnadsreducerande åtgärder, organisationsförändring, ny äldreomsorgsplan, förändring HVB-verksamhet och utvärdering av trygghetsboende.

Det har varit några byten på posten som verksamhetschef omsorg och det tar ganska lång tid innan man kommer in i arbetet. I och med att verksamhetschef inte är tillsatt än får stora processer vänta. Då kommunchef Katarzyna Wikström har relativt god insyn i verksamhetsområdet har ledningsgruppen utarbetat ett förslag som går ut på att kommunchefen går in som verksamhetschef för omsorgen på 50 %. Hon behöver då avlastning på sin kommunchefstjänst och förslaget är att verksamhetschef utbildning Therese Berg går in på 50 % som biträdande kommunchef.

Verksamheten kommunledningskontor, verksamhetsområdet omsorg samt verksamhetsområdet utbildning förstärks med ledningsstöd med omfattning på 50 % under perioden mars till december 2019.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger för tillfället nej till att tillsätta en biträdande kommunchef. Man väljer att avvakta hur det går med ansökningar till tjänsten. Om det behövs så tar man upp frågan på nytt i kommunstyrelsen i april.

*********

Feriepraktik och fastställande av ferielön 2019

Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i Norsjö en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Även för att ungdomarna ska ges tillfälle att skaffa sig en första erfarenhet från arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i  kontakt med framtida arbetskraft.

2018 års feriepraktiklöner var 54 kr/timme inom samtliga verksamheter och föreningsplatser, 12 kr/timme Ob-ersättning (arbete efter klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton).

Kommunstyrelsens beslut:
Ferielön ökas med 2 kr för 2019 till 56: -/h lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser. Ob-ersättningen höjs till - 12: -/h.

*********

LOVA-projekt Vajsjön

Då ingen ny skötselplan för Vajsjön gjorts efter 2012 har Vajsjöns vänner nu föreslagit följande åtgärder:

1. Åtgärda överfallsdammen i Noret genom att se till att dammen får den rätta höjden, som var tänkt från början samt att konstruera dammen så fiskvandringen mellan Norsjön och Vajsjön underlättas.

2. Rensa ris i bäckmynningarna, för att få ett flöde av vatten genom de täta grästuvorna. Det är överfallsdammen i Noret som ska reglera vattenflödet i Vajsjön, inte riset.

3. Åtgärda regleringsdammen nära Norets mynning i Norsjön (vid vattenverket). Dammen är inte byggd med lågvattengång vilket medför hinder för fiskvandring.


Kommunstyrelsens beslut:
Norsjö kommun medverkar i projekt LOVA Vajsjön och tar på sig rollen som projektägare.

Norsjö kommun ansöker om LOVA-bidrag för projektets genomförande. Kan ansöka om 80 %.

Projektet genomförs förutsatt att LOVA-bidrag beviljas samt att Vajsjöns Vänner beviljas andra pengar, resterande 20 %, från annat håll. 

*********

Sim- och sporthallsutredning - Återrapportering och val av styrgrupp

Norsjö kommun utreder simhallens nuvarande skick och framtida behov. Under hösten genomfördes en grundlig besiktning av själva bassängen och även av fastigheten. I dagsläget finns inget akut att signalera, men bassängen är till åren och bedöms ha en livslängd på cirka fem år utan att åtgärder vidtas.

Det fortsatta arbetet ska leda till att ett färdigt förslag av framtida lösning tas fram för beslut om fullständig projektering. Detta arbete föreslås ske med hjälp av en styrgrupp som består av politiker, tjänstepersoner och representanter från föreningslivet för att säkra en bred förankring av detta viktiga arbete under hela förloppet. Vidare bör en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner utses.

Kommunstyrelsens beslut:
I styrgruppen ska Lars-Åke Holmgren (KD) och Mikael Lindfors (S) ingå (ersättare är Hans Klingstedt (V) och en från oppositionen). I styrgruppen kommer också 2 tjänstepersoner och 1 representant från NIDS att ingå.

Arbetsgruppen kommer att bestå av avdelningschef fritid och service, avdelningschef teknik, verksamhetschef kommunal utveckling, representant personalgrupp sim- och sporthall.

*********

Kompetenstrappa

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Norsjö kommun har haft svårighet att rekrytera och behålla kompetent personal. Det innebär svårigheter att klara lagstiftarnas kvalitetskrav, försämrad arbetsmiljö samt höga rekryteringskostnader och höga kostnader i verksamheten.

Kompetenstrappan ska på sikt innebära en total besparing i form av lägre rekryteringskostnader, undvikande av inköp av konsulter, lägre sjukskrivningstal och ett bättre förebyggande arbete.
Kostnad kompetenstrappa (lönetillägg) 18 000-30 000 kr per år och anställd eller 200 000-250 000 kr/år med nuvarande bemanning - beroende på nivå i kompetenstrappan på de anställda.

Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet skickas tillbaka till verksamheten för att hämta in personalenhetens synpunkter och för att ta ett kommunalt helhetsgrepp när det gäller den här typen av lönetillägg.

*********

Bemanning i balans – 32 timmars arbetsvecka

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Norsjö kommun har haft svårighet att rekrytera och behålla kompetent personal. Det innebär svårigheter att klara lagstiftarnas kvalitetskrav, försämrad arbetsmiljö samt höga rekryteringskostnader och höga kostnader i verksamheten.

Projekt Bemanning i Balans ska på sikt innebära en total besparing i form av lägre rekryteringskostnader, undvikande av inköp av konsulter, lägre sjukskrivningstal och ett bättre förebyggande arbete.

32 timmars arbetsvecka ska inte innebära en ökad kostnad utom i de fall insatser av boendestöd och socialpedagog beslutade timmar överstiger bemannad tid.

Sjukskrivningstalen har varit höga eller mycket höga på IFO. I andra kommuner där man infört förkortad arbetstid har man kunna se en direkt och stor minskning av sjukskrivningstalen

Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet skickas tillbaka till verksamheten för att hämta in personalenhetens synpunkter och för att ta ett kommunalt helhetsgrepp när det gäller den här typen av förändrad arbetstid.

*********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2019-02-12 13:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen