klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap

el.jpg

Med kris menas här en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden, t.ex. el- eller vattenförsörjning. Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser.

Regeringen har det geografiska områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala områdesansvaret. 

Norsjö kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker plats att bo och verka i. Genom god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser.
Läs mer om Länsstyrelsen i Västerbottens krisberedskapsarbete här (länk, öppnas i ny flik). Mer information om Sveriges krishanteringssystem finner du här (länk, öppnas i ny flik).

Varför arbetar kommunen med krisberedskap?
Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas. Globalisering, specialisering och nya tekniska lösningar är exempel på hur vår vardag förändras och förenklas. Utvecklingen medför dock också risker som kan göra samhället mer sårbart och öka känsligheten för störningar.
 Infrastruktursystem, t.ex. IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att fungera – och dessa är också funktioner som vårt samhälle i högsta grad är beroende av. Olika typer av händelser, såsom översvämningar, snöoväder och stormar, riskerar att medföra störningar på el- och vattenförsörjning, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Detta ställer krav på att kommunen har planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Utgångspunkten för alla kommuners krishanteringsarbete regleras i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) (länk, öppnas i ny flik). Lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer.

Därtill finns en kommunöverenskommelse (länk, öppnas i ny flik) mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som reglerar kommunernas ersättning för genomförda uppgifter enligt LEH. I överenskommelsen preciseras målbeskrivningar, riktlinjer och statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras.

Hur förbereder vi oss?
Vi vill att förtroendevalda, kommunens personal och kommuninvånare ska vara förberedda om en oönskad händelse skulle inträffa. För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen bl.a. förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, utbildningar och övningar samt rådgivning till medborgare. Vill du som medborgare t.ex. få tips om hur du kan förbereda dig för att klara en krissituation kan du läsa mer här (länk).
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-12-16
Kontaktperson

Klingstedt
Ina Klingstedt
Receptionist/Vik Informatör

Telefon

0918-14281

Mobiltelefon

073-752 48 48

E-postadress


Arbetsplats
Kansli och IT-enheten
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen