klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp
 

Korta nyheter från Kommunfullmäktige  

Måndag 9 december kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten.

kommunfullmaktige.jpg
Klicka här för att komma till sidan med kallelser och bilagor (intern länk, öppnas i samma fönster). 

Medborgarförslag - Färgade lampor på vattentornet
Morgan Vikberg har inkommit med ett förslag att lampor som ändrar färg efter årstid ska sättas upp på vattentornet.

Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik, lämnar följande yttrande:

”Det finns vita lampor på strålkastararna som belyser vattentornet och de lyser endast under årets mörkare månader och inte under sommarperioden. Om man ska byta lampor till en annan sort måste armatur i de befintliga strålkastarna bytas.

Färgsättningen med vit stomme och röd övre del med en annan belysningsfärg skulle skära sig mot målningen på tornet. Ulf Lorentsson föreslår avslag på medborgarförslaget.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till chef för kommunal teknik, Ulf Lorentssons, yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade i enighet med kommunstyrelsen att avslå motionen.

__________

Antal ledamöter i kommunfullmäktige
Betänkandet SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati, som överlämnades till regeringen 2012, föreslog en förändring i kommunallagen. Detta skulle innebära att antalet röstbrättigade en kommun skulle ha för att få ha som minst 31 och som mest 41 ledamöter i fullmäktige ändras. Dessutom skulle kommuner med högst 8000 röstberättigade, kunna ha 21 ledamöter.

I Norsjö kommun är det ca 3 300 röstberättigade inför kommande valår.  Kommunfullmäktige har således, under förutsättning att den föreslagna ändringen av kommunallagen träder i kraft, möjlighet att reducera antalet ledamöter till minst 21. Antalet ska bestämmas till ett udda tal, således är 23, 25, 27 eller 29 ledamöter också möjliga.

Ekonomi:
För närvarande kostar en ledamot i ett fullmäktige ca 10 200 kronor. En budget inför 2014 beräknas till 314 935 kronor för de sammanträden och associerade kostnader som berör de förtroendevalda ledamöterna.

En reducering från 31 till 21 ledamöter kan innebära ca 101 000 kronor i reducerade kostnader.  Se bilaga med beräkning på 31, 25 respektive 21 ledamöter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under mandatperioden 2015-2018 ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige vara 31.

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Maud Stenmark (C) och Camilla Hedlund (C).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade i enighet med kommunstyrelsen att antalet ledamöter i fullmäktige mandatperioden 2013-2018 ska vara 31 stycken.

Mot beslutet reserverar sig C och FP.

__________

Redovisning av motioner som inte bretts färdigt
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Dnr KS-12/00987 827
Motion inlämnad av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet 2012-10-02 angående utbyte av politikerdatorer.

Motionen är överlämnad till IT för beredning.
Dnr KS-13/00404 85

Motion inlämnad av Folkpartiet 2013-03-19 angående skapa fler bostäder, projektera industrihus.

Motionen är överlämnad till teknik och fritid för beredning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anmälan noteras.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan noteras.

__________

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Dnr KS-13/00327 825
Medborgarförslag inlämnat av Morgan Vikberg 2013-03-05 angående att i stället för att anlita konsulter ska kommunen fråga medborgarna.

Medborgarförslaget är överlämnat till kommunchef Katarzyna Wikström för beredning.

Dnr KS-13/00332 31
Medborgarförslag inlämnat av Morgan Vikberg 2013-03-05 angående att uppföra en staty vid korsningen framför kommunhuset som ändras/byts ut efter årstid.

Medborgarförslaget är överlämnat till verksamhetschef för utveckling- och tillväxt Max Bohman för beredning.

Dnr KS-13/01114 822
Medborgarförslag inlämnat av Marie Avander 2013-09-27 angående postadressändring.

Medborgarförslaget är överlämnat till kanslichef Inger Johansson för beredning.

Dnr KS-13/00522 321
Medborgarförslag inlämnat av Allan Bergström 2013-04-18 angående att skapa ett område för hantering av ved.

Medborgarförslaget är återremitterat till teknik och fritid för komplettering.

Dnr KS-13/00397 321
Medborgarförslag inlämnat av Helena Lundberg 2013-03-20 angående en gemensam hundrastgård.

Medborgarförslaget är återremitterat till teknik och fritid för komplettering.

Dnr KS-13/00446 732
Medborgarförslag inlämnat av Linda Granberg 2013-04-03 angående att anordna en plats vid miljöstationen för saker som bortskänkes.

Medborgarförslaget är överlämnat till enhetschef Ulf Lorentsson för beredning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anmälan noteras.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan noteras.

__________

Bredbandsstrategi (IT-infrastrukturprogram för Norsjö kommun 2913-2020
Norsjö kommuns bredbandsstrategi ska ge ett strukturerat angreppssätt för att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som bedöms uppstå under tiden fram till år 2020. 

Genom att forma ett målnät, en bild av hur man vill att bredbandsnätet ska se ut 2020, blir det möjligt att åstadkomma ett bättre nät och göra kostnadsbesparingar genom prioritering och samordning.
Bredbandsstrategin är ett strategi- och policydokument och ska inte lösa teknikfrågor av detaljkaraktär, finansieringsfrågor eller upphandlingsfrågor.

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering.

Mer om bredbandsstrategin från november månads kommunstyrelse: Här

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisat förslag till bredbandsstrategi godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisat förslag till bredbandsstrategi godkänns.

__________

Köp av Björken 7 (Gamla OK-tomten) samt beslutsattestant och ersättare
OK Västerbotten vill sälja fastigheten Björken 7. Norsjö kommuns verksamhet Teknik och fritid har fört dialog med OK Västerbotten för köp av fastigheten Björken 7. Styrelsen för OK Västerbotten har beslutat att sälja tomten till Norsjö kommun. Köpesumman blir 46 733 kronor enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa 17 kr/m2. Lantmäterikostnaden beräknas till 23 000 kronor.
 
Verksamhetschef för Teknik och fritid har delegation att köpa fastigheten.

 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilläggsbudget beviljas med 70 000 kronor (47 000 kronor till tomtköpet och 23 000 kronor till lantmäterikostnaden). 

2. 70 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.

3. Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.

4. Kostnaden påföres kostnadsställe I1331 ”Björken 7”-

5. Ansvarsområde fastställs till 510 ”Markreserv och skogar”.

6. Till beslutsattestant utses Azam Forsberg med Sune Eriksson som ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

 • Tilläggsbudget beviljas med 49 000 kronor (47 000 kronor till tomtköpet och 2 000 kronor till stämpelskatt).
 • 49 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
 • Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
 • Kostnaden påföres kostnadsställe I1331 ”Björken 7”.
 • Ansvarsområde fastställs till 510 ”Markreserv och skogar”.
 • Till beslutsattestant utses Azam Forsberg med Sune Eriksson som ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade i enighet med kommunstyrelsens förslag att:

 • Tilläggsbudget beviljas med 49 000 kronor (47 000 kronor till tomtköpet och 2 000 kronor till stämpelskatt).
 • 49 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
 • Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
 • Kostnaden påföres kostnadsställe I1331 ”Björken 7”.
 • Ansvarsområde fastställs till 510 ”Markreserv och skogar”.
 • Till beslutsattestant utses Azam Forsberg med Sune Eriksson som ersättare.
_________

Återuppbyggnad av industrihus

Bakgrund:

Beslut har tagits i kommunfullmäktige 2013-06-24 om att det nerbrunna industrihuset ska byggas upp igen. En kort lägesrapport lämnas härmed.

Befintlig betongplatta återanvändes. Sandwichväggar (betong/isolering/ betong) samt stomme av betong rivs och transporteras till Norsjöfrakts grusupplag vid Flakabacken. Elementen krossas där och isolering och stål separeras. Isolering och stål omhändetas av Norsjö kommun. Kvarvarande rester av betong återanvänds av Norsjöfrakt till fyllnadsmaterial. Prover av betongen har skickad för analys då de kan innehålla krom eller arsenik. Skulle betongen innehålla rester av dessa ämnen så ska betongen fraktas till Skellefteå för deponi.

Transportkostnaden tar i så fall Norsjö kommun tillsammans med försäkringsbolaget. Norsjö kommun ansvarar för att täcka in befintlig betongplatta med halm så att inte plattan fryser sönder. Detta görs i samband med rivningen.

Byggnaden återuppbyggs enligt tidigare mått dock inte den låga delen som nu utförs i full höjd (lika den höga delen) allt enligt följande:

Betongsockel h=1,5 meter.

Stomme i stål.

Ytterväggar typ Paroc eller likvärdigt (plåt, isolering, plåt)

Tak (sadeltak, från insida och ut) fribärande plåt, isolering, papp.

Portar. Förslag från Teknik & Fritid är att man tillför ytterligare två stora portar och två mindre portar enligt bifogad ritning.

Innerväggar längsgående enligt tidigare placering brandklass EI60.

Innerväggar tvärsgående utförs senare.
Nya golvrännor (gäller samtliga lokaler) fräses ner och dras till oljeavskiljare.

Luftvärmare.

Fackverk av stål förbeställs av Norsjö kommun då leveranstiden är 12 veckor.

Förslag på tidplan:
Rivningen klar den 1 december.

Projektering sker november-december månad ut.

Anbudsförfrågan skickas ut under januari månad.

Upphandling sker i februari. 

Byggstart sker den 1 mars.

Kontakt kommer att tas med intresserade hyresgäster under november månad där de får möjlighet att lämna sina synpunkter om något bör justeras, till exempel storlek på lokal etc.

Teknik och fritid uppdrar till utskottet att bestämma om kommunen ska beskosta ytterligare fyra portar samt avgöra om en total kostnadsuppskattning ska tas fram till kommunstyrelsen den 26 november och till fullmäktige den 9 december.

Teknik- och fritidsutskottet beslutade 2013-11-12.
 • En total kostnadsuppskattning tas fram till kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-26.
 • Kommunfullmäktige rekommenderas besluta bekosta ytterligare fem portar.

Den totala kostnaden för att bygga upp industrihuset beräknas uppgå till ca 8,5 miljoner kronor. 70 % av kostnaden för rivning, sanering och ny stomme m.m. belastar Norsjö kommun på grund av åldersavdraget (årlig minskning av värdet på byggnaden).

Myndighetskravet är att den totala kostnaden för återuppbyggnaden ej får överstiga 10 miljoner kronor. Kostnaden för Norsjö kommun beräknas till 4,5 - 5,5 miljoner kronor inklusive utökning med fem portar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Ytterligare fem portar bekostas.
 • Tilläggsbudget beviljas med 5,5 miljoner kronor.
 • 5,5 miljoner kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
 • Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
 • Kostnaden påföres kostnadsställe I1332 ”Återuppbyggnad industrihus”.
 • Till beslutsattestant utses Sune Eriksson med Azam Forsberg som ersättare.
 • Ansvarsområde fastställs till 520 ”Fastigheter, lokaler och bostäder”.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade i enighet med kommunstyrelsen att:

 • Ytterligare fem portar bekostas.
 • Tilläggsbudget beviljas med 5,5 miljoner kronor.
 • 5,5 miljoner kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
 • Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
 • Kostnaden påföres kostnadsställe I1332 ”Återuppbyggnad industrihus”.
 • Till beslutsattestant utses Sune Eriksson med Azam Forsberg som ersättare.
 • Ansvarsområde fastställs till 520 ”Fastigheter, lokaler och bostäder”.


Publicerad:  2013-12-09 20:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen