klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Torg och allmänna platser

Torg och allmänna platser

park.jpg

De flesta platser utomhus i Norsjö där allmänheten har tillträde är offentlig plats. Även andra benämningar som allmän mark och allmän plats förekommer. Exempel på offentliga platser är gator, gångbanor, torg, parkmark och naturmark.

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.
Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som reglerar användningen av offentlig plats.

Kommunens vardagsrum
För gator, torg, parkmark, och naturmark ansvarar teknik- och fritidskontoret.
Stora delar av den marken kan betraktas som kommunens vardagsrum. Det är viktigt att värna om den så att stadens invånare får en god miljö att trivas i.

Tillstånd av polismyndigheten
Offentliga platser kan användas till många olika ändamål. För att använda den till något speciellt ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten. Blanketter för att ansöka om tillstånd finns hos polisen eller på deras hemsida och den ska också lämnas eller skickas dit.
 
Varje ansökan bedöms individuellt. Det är därför viktigt att en så fullständig ansökan som möjligt lämnas till polisen, så att de som ska bedöma ansökan får ett bra underlag för sitt ställningstagande. Vid tillståndsgivning yttrar sig oftast gatu- och trafikkontoret eller fritids- och naturkontoret. miljökontoret, brandförsvaret, kulturkontoret eller kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad kan också yttra sig. Även privata markägare kan komma ifråga. Innan tillstånd söks hos polisen är det därför bra att i god tid först ha talat med de berörda kontoren.
När ansökan om att att få använda offentlig plats skickas på remiss till gatu- och trafikkontoret eller fritids- och naturkontoret bevakar de i första hand att tillgängligheten för allmänheten bibehålls, men även att markytorna inte skadas eller skräpas ned.

För varje typ av användande ställs olika villkor. De vanligast förekommande anledningarna till att använda offentlig mark brukar vara byggetablering, evenemang, julgransförsäljning, kiosker, marknadsföring och uteservering.

Tillstånd av teknik- och fritidskontoret
Torghandeln på stadens fyra salutorg är undantagen från kravet om polistillstånd. Det gäller också grävning i marken och att sätta upp banderoller. Där söks tillstånd direkt hos gatu- och trafikkontoret.
I samband med tillståndsgivningen ställs ett antal villkor om framkomlighet och skyddande av marken.
För sökande av olika tillstånd se vänstermarginalen.

Avgifter
Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift och Norsjö kommun tar ut markhyra vid upplåtelse av offentlig plats, enligt taxa.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-06
 
Kontaktinformation

Polisen Norsjö


Telefon

11414

Besöksadress

Nygatan 27

E-postadress


Hemsida
Polisen

Postadress

Box 2
935 21 Norsjö  Norsjö

Fax: 010-568 25 96
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen