klart.se

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Genom kommunens handikappomsorg har du möjlighet att ansöka om insatser som garanteras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS är en så kallad pluslag som kompletterar annan lagstiftning för att garantera att du som har funktionshinder får goda levnadsvillkor.


För vem gäller LSS?
För att du skall kunna beviljas insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar:
  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Du har rätt till insatser enligt LSS om du tillhör någon av personkretsarna, om du har behov av särskilt stöd och service och om du inte får det behovet tillgodosett på annat sätt.


Vilken hjälp kan jag få genom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?
1. Personlig assistans

2. Ledsagarservice

3. Biträde av kontaktperson

4. Avlösarservice i hemmet

5. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

6. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag samt under lov

7. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

8. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

9. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig


Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
Om du inte omfattas av personkretsarna för LSS och inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har du enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för din försörjning och din livsföring i övrigt. Biståndet kan till exempel bestå av hjälp i hemmet, olika former av avlastning, korttidsvistelse, servicehus/gruppbostad. Prövning görs utifrån de individuella behoven.


Vid funderingar eller ansökan kontakta handläggare: 
Se kontaktuppgifter till höger (Säkrast mellan kl. 08.00-09.00)

För att få tillgång till insatser enligt LSS skall du göra en ansökan hos handläggare, som du når via kommunens växel på telefon 0918-14000 eller via direktnummer, se till höger.

Handläggaren gör en utredning utifrån dina behov och gällande lagstiftning. Du får ett skriftligt beslut som går att överklaga.

Norsjö Kommun har ansvar för ett flertal olika stödinsatser för dig som har en funktionsnedsättning och är bosatt i Norsjö Kommun. Vilket stöd man kan få bestäms utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) samt  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).


Vad kostar det?
Insatser enligt LSS kostar inget, däremot kan kostnader för till exempel kost tas ut av kommunen. För bistånd enligt socialtjänstlagen tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för biståndsinsatserna är olika stora beroende på vilken typ av insats det är, hur omfattande insatsen är och vilken inkomst du har.

När du har blivit beviljad en eller flera biståndsinsatser räknas den avgift som du skall betala till kommunen ut. Du får därefter ett skriftligt avgiftsbeslut som går att överklaga.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-08-25
Kontaktperson

Ebba Ederlöf
Vik. SoL/LSS-handläggare

Telefon

0918-141 28

E-postadress


Arbetsplats
Äldreomsorg

Vikarie för Malin Berglund t.om. 2021-01-01
 

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen