klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. En förvaltare har samma uppgift som en god man men den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt.

Överförmyndaren
Enligt Föräldrabalken (lag) ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. Kommunfullmäktige utser vem som ska vara överförmyndare alternativt utser en nämnd. Länsstyrelsen i Västerbottens län utövar tillsyn över verksamheten.
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som är ställföreträdare för någon, en omyndig eller en huvudman, som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en omyndig/underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Barn står under vårdnad till dess det fyller 18 år. De/-n som är vårdnadshavare är också barnets förmyndare. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare/förmyndare.

Vad innebär godmanskap och förvaltarskap?
En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person. En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. Godmanskap bygger på frivillighet. Den enskilde har kvar rätten att fritt sköta sina affärer. En god man kan till exempel inte hindra honom eller henne från att göra uttag från sitt konto. När som helst kan den enskilde begära att godmanskapet ska upphöra.

En förvaltare har i stort sett samma uppgift som en god man men den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. Du ska ha vissa allmänna kunskaper om hur samhället fungerar och en förmåga att ta reda på de förmåner eller bidrag som kan bli aktuella för den person som du ska ge stöd.
Det är ett krav att du kan hålla god ordning på kvitton och kan göra en årlig redovisning över de pengar du hanterar åt din huvudman. Många gånger kan en anhörig fungera bra som god man men ibland är det lämpligare med en utomstående. Det gäller speciellt om det kan förväntas uppstå situationer där huvudmannens och god mans intressen kan kollidera.

Överförmyndaren kontrollerar dig via polisens belastningsregister och kronofogdens register samt socialas register innan du blir god man eller förvaltare.

God man
En god man är en man eller kvinna som har utsetts till att hjälpa en äldre, sjuklig eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. Den som får en god man förordnad för sig (huvudmannen) behåller sin egen rättshandlingsförmåga. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

Förvaltare
En förvaltare kan förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Till förvaltare förordnas vanligen en person som har tidigare erfarenhet av att vara ställföreträdare.

Ersättning och redovisning
För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode och kostnadsersättning. Som god man eller förvaltare med ansvar att sköta ekonomin ska du efter varje år lämna in en årsräkning. Den ska visa årets inkomster och utgifter samt behållningen vid årets slut.

Vem kan få god man?
God man kan erbjudas personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Ibland kan en funktionshindrad ungdom ha behov av en god man direkt när han/hon blir myndig och föräldrarna inte längre får företräda honom/henne.

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd har också rätt till en god man.

En förvaltare blir aktuell först om fastare styrning behövs. Förvaltaren tar då helt eller delvis över det ekonomiska ansvaret.
Formulärets nederkant

Intresserad av uppdrag
Den som är intresserad av uppdrag att hjälpa en funktionshindrad person i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med överförmyndaren.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-21
Kontaktperson

Helén Ask
Överförmyndarhandläggare/ färdtjänsthandläggare

Telefon

0918-141 70

Telefontid

måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

E-postadress


Arbetsplats
Överförmyndare

Telefontid
måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

 

Blanketter

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare (pdf, nytt fönster)

Anhörigs ansökan om god man (pdf, nytt fönster)

Egen ansökan om god man (pdf, nytt fönster)

Anhörigs ansökan om förvaltare (pdf, nytt fönster)

Egen ansökan om förvaltare (pdf, nytt fönster)

Årsräkning eller sluträkning (pdf, nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen